ເດືອນສິງຫາ 5, 2021

ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ

ກອງປະຊຸມຂະແໜງການທະນາຄານ ປີ 2021 (3 ສິງຫາ 2021); ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທຫລ ໄດ້ສະເໜີແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More