Activities

 2018
 • ເດືອນສິງຫາ – ທະນາຄານ ບູຢອງ ລາວ ບໍລິຈາກເງິນ ຈຳ ນວນ 100.000 ລ້ານໂດລາ ສຳ ລັບການບັນເທົາທຸກໄພນຳ້ຖ້ວມອັດຕະປື

ທະນາຄານ ບູຢອງ ລາວ ໄດ້ມອບເງິນ ຈຳ ນວນ 100,000 ໂດລາໃຫ້ແກ່ຄະນະ ກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດພາຍໃຕ້ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງລາວ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ

2017
 • ເດືອນກໍລະກົດ – ທະນາຄານ ບູຢອງ ລາວ ໄດ້ມອບລົດສຸກເສີນໃຫ້ແຂວງ ຈຳປາສັກ

 

2014
 • ເດືອນມັງກອນ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 2,000 ເຄື່ອງ ແລະ ກະດານຂາວ ຈຳນວນ 20,000 ໜ່ວຍ ທີ່ປະເທດ Rwanda

 

 

 2013

 • ເດືອນເມສາ – ໄດ້ສົມທົບທືນ 1,000,000 ໂດລາ ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພັກອາໄສຂອງ ເກົາຫຼີ Ondol ແລະ ແລກປ່ຽນທຶນການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ George Washington

 

 

 2012

 • ເດືອນພະຈິກ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 2,000 ເຄື່ອງ ແລະ ກະດານຂາວ ຈຳນວນ 10,000 ໜ່ວຍ ທີ່ປະເທດ Zimbabwe
 • ເດືອນກຸມພາ – ໄດ້ສົມທົບທືນຈຳນວນ 50,000 ໂດລາ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ George Washington

 

 

 2011

 • ເດືອນຕຸລາ – ໄດ້ສົມທົບທືນໃຫ້ແກ່ກອງທຶນການຮ່ວມມືຂອງ UN-Habitat 3,000,000 ໂດລາ (ເປັນເວລາ 10 ປີ)
 • ເດືອນມິຖຸນາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 6,000 ເຄື່ອງ ແລະ ກະດານຂາວ ຈຳນວນ 50,000 ໜ່ວຍ ທີ່ປະເທດ Ethiopia

 

 

 2010

 • ເດືອນທັນວາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 5,000 ເຄື່ອງ ແລະ ກະດານຂາວ ຈຳນວນ 50,000 ໜ່ວຍ ທີ່ປະເທດ Bangladesh
 • ເດືອນຕຸລາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 220 ເຄື່ອງ ທີ່ປະເທດ Bangladesh
 • ເດືອນກັນຍາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 1,000 ເຄື່ອງ ແລະ ກະດານຂາວ ຈຳນວນ 20,000 ໜ່ວຍ ທີ່ປະເທດ Papua New Guinea
 • ເດືອນກັນຍາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 5,000 ເຄື່ອງ ແລະ ກະດານຂາວ ຈຳນວນ 50,000 ໜ່ວຍ ທີ່ປະເທດ Philippines
 • ເດືອນສີງຫາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ກະດານຂາວ ຈຳນວນ 50,000 ໜ່ວຍ ທີ່ປະເທດ Myanmar
 • ເດືອນກໍລະກົດ – ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອການກໍ່ສ້າງສູນ Tae-kwon-do ຢູ່ປະເທດ Myanmar
 • ເດືອນມິຖຸນາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 10,000 ເຄື່ອງ ແລະ ກະດານຂາວ ຈຳນວນ 30,000 ໜ່ວຍ ທີ່ປະເທດ Indonesia
 • ເດືອນມິຖຸນາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 3,000 ເຄື່ອງ ແລະ ກະດານຂາວ ຈຳນວນ 30,000 ໜ່ວຍ ທີ່ປະເທດ Sri Lanka
 • ເດືອນມິຖຸນາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 330 ເຄື່ອງ ແລະ ກະດານຂາວ ຈຳນວນ 7,500 ໜ່ວຍ ທີ່ປະເທດ East Timor
 • ເດືອນພຶດສະພາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 220 ເຄື່ອງ ແລະ ກະດານຂາວ ຈຳນວນ 1,000 ໜ່ວຍ ທີ່ Fiji
 • ເດືອນເມສາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 3,000 ເຄື່ອງ ທີ່ປະເທດ Malaysia
 • ເດືອນເມສາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 3,000 ເຄື່ອງ ທີ່ປະເທດ Thailand

 

 2009

 • ເດືອນສິງຫາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 10,000 ເຄື່ອງ ທີ່ປະເທດ Vietnam
 • ເດືອນມິຖູນາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 3,000 ເຄື່ອງ ທີ່ປະເທດ Cambodia
 • ເດືອນມິຖູນາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປຍໂນດິຈິຕອນ 2,000 ເຄື່ອງ ທີ່ປະເທດ Laos

 

 

 2008

 • ເດືອນສິງຫາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນກອງທຶນດ້ານການປິ່ນປົວ (ຢາປົວພະຍາດ Kyung-hee) ທີ່ປະເທດ Cambodia
 • ເດືອນກໍລະກົດ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພິເສດຂອງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ປະເທດ Laos

 

 

 2007

 • ເດືອນຕຸລາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພິເສດຂອງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ປະເທດ Laos
 • ເດືອນສິງຫາ – ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອການກໍ່ສ້າງສູນ Tae-kwon-do ຢູ່ປະເທດ Cambodia
 • ເດືອນມິຖູນາ – ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອການກໍ່ສ້າງສູນ Tae-kwon-do ຢູ່ປະເທດ Laos
 • ເດືອນມິຖູນາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພິເສດຂອງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ປະເທດ Cambodia
 • ເດືອນເມສາ – ໄດ້ໃຫ້ທືນສົມທົບເພື່ອພັດທະນາສະມາຄົມ Tae-kwon-do ຢູ່ປະເທດ Laos
 • ເດືອນເມສາ – ໄດ້ໃຫ້ທືນສົມທົບເພື່ອພັດທະນາສະມາຄົມ Tae-kwon-do ຢູ່ປະເທດ Cambodia
 • ເດືອນເມສາ – ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພິເສດຂອງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ປະເທດ Laos

 

 2006

 • ເດືອນພະຈິກ – ໄດ້ມອບທຶນໃນການຜະລິດກະດານຂາວສຳລັບໂຮງຮຽນປະຖົມ ຈຳນວນ 30,000 ທີ່ປະເທດ Laos
 • ເດືອນພະຈິກ – ໄດ້ມອບທຶນໃນການຜະລິດກະດານຂາວສຳລັບໂຮງຮຽນປະຖົມ ຈຳນວນ 30,000 ທີ່ປະເທດ Cambodia
 • ເດືອນເມສາ – ໄດ້ໃຫ້ທືນສົມທົບເພື່ອພັດທະນາສະມາຄົມ Tae-kwon-do ຢູ່ປະເທດ Vietnam
 • ເດືອນມັງກອນ – ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອການກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດເມ ທີ່ປະເທດ Vietnam
bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs toto slot deposit dana slot demo slot gacor slot4d slot luar negeri