Management

ໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານຂອງທະນາຄານບູຢອງລາວ

 

ທະນາຄານ ບູຢອງ ລາວ ຈຳກັດ ລວມທັງພະນັກງານສາຂາມີທັງຫມົດ 27 ຄົນ, ເປັນຍິງ 12 ຄົນ, ໃນນີ້ມີຜູ້ບໍລິຫານເປັນຊາວຕ່າງປະເທດມີ 2 ທ່ານ, ອໍານວຍການໃຫຍ່ 1 ທ່ານ, ແລະ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ 1 ທ່ານ.

 

ການ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ແບ່ງ​ເປັນ 7 ພະ​ແນ​ກຄື: ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າ-ຄັງສາງ, ພະ​ແນ​ກສິນ​ເຊື່ອ, ພະ​ແນ​ກບັນຊີ-ການ​ເງິນ, ພະ​ແນ​ກການ​ຕະຫລາດ, ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານຫ້ອງການ-ບຸກຄະລາກອນ, ພະແນກ​ໄອ​ທີ, ພະແນກທຸລະກິດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະ​ກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງປະກອບມີ 4 ຄະນະ​ກຳມະການ​ຄື: ຄະນະ​ກຳມະການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ-ບໍລິຫານທຶນ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ບໍລິຫານ​ສິນ​ເຊື່ອ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຄະນະ​ກຳມະການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ. ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ກຳນົດ​ພາລະ​ບົດບາດ, ສິດ ​ແລະ ຫນ້າ​ທີ່ ​ໃຫ້ແຕ່ລະ​ຄະນະ, ພະ​ແນ​ກຮັບຜິດຊອບ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​, ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ກວດກາ (ລາຍ​ລະອຽດ​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຕາມ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ).

 

ສະພາບໍລິຫານ

 

ທ່ານ ລີ ຈຸງ ກຶນ……………………….ປະທານ

 

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ສະມາຊິກຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໃນປີສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ແລະ ນະວັນທີອອກເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້ ປະກອບມີ:

ທ່ານ ຮັນ ນຳ ຈູ

ຕຳແຫນ່ງ ອຳນວຍການໃຫຍ່
03 ມີນາ 2022

ທ່ານ ວູ ດົງ ຄຸນ

ຕຳແຫນ່ງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
29 ພະຈິກ 2021

ທ່ານ ແສງອາລຸນ ຈັນທະນະສິນ

ຕຳແຫນ່ງ ຫົວຫນ້າຝ່າຍສິນເຊື່ອ
07 ພຶດສະພາ 2013

ທ່ານ ຈັນທອນ ຫານຊະນະ

ຕຳແຫນ່ງ ຫົວຫນ້າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ
01 ກັນຍາ 2009

ທ່ານ ໄຊຍະລາດ ສຸວັນນະຈັກ

ຕຳແຫນ່ງ ຫົວຫນ້າຝ່າຍໄອທີ

ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ປ້ອງມາລາ

ຕຳແຫນ່ງ ຜູ້ຈັດການສາຂາ

ຄຳເຫັນຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານ ບູຢອງ ລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງການນຳພັກລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ເພື່ອພັດທະນາຄານໃຫ້ກ້າວໄກ ແລະ ທັນສະໄຫມ.

ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມາ ທະນາຄານໄດ້ມີຄວາມບຸກບືນຜ່ານຜ່າອຸປະສັກນາໆປະການ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ມີນະໂຍບາຍທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານສາມາດສ້າງຕັ້ງສາຂາໄດ້ຫນຶ່ງແຫ່ງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລວມກັບສຳນັກງານໃຫຍ່ເປັນສອງສາຂາ. ທະນາຄານຈະສ້າງສາຍສຳພັນອັນດີງາມກັບລູກຄ້າ, ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ, ອົງການຂອງພາກເອກະຊົນຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ເພື່ອສ້າງປະສົບການທາງດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ມີຫລາກຫລາຍສີສັນ ແລະຫມັ້ນຄົງ. ມີສາຍສຳພັນທີ່ດີກໍເຫມືອນມີພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີໃນການທຳທຸລະກິດຄຽງຄູ່ກັບການຮ່ວມງານ ກັບຫລາຍພາກສ່ວນ ຊຶ່ງຈະເກີດມີປະສິດທິຜົນ ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ຈະປະເຊີນຫນ້າກັບມັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ຫລື ເອີ້ນວ່າ ໂຄວິດ-19 (COVID-19).

ໃນໄລຍະ 1 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ປະຕິບັດພາລະຫນ້າທີ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີມານະອົດທົນ, ພາກພຽນພະຍາຍາມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືທຸກຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງກ້າວຫນ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫນ້າເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ມີກຳໄລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຈາກຜົນດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ວຍການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບໍລິສັດໃນເຄືອເຊັ່ນ ທະນາຄານບູຢອງລາວ ຈຳກັດ ສຳນັກງານໃຫຍ່, ທະນາຄານບູຢອງລາວ ຈຳກັດ ສາຂາດອນຫນູນ, ບໍລິສັດບູຢອງລາວ ຈຳກັດ ແລະ ຊີເກມກອ໊ຟຄລັບ.

ສຸດທ້າຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າທັງຫລາຍ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ຜູ້ນຳພັກ ລັດ ແລະ ພະນັກງານທະນາຄານໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ, ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ຕະຫລອດມາ ຊຶ່ງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ການໃຫ້ການສະນັບສະຫນູນເຫລົ່ານັ້ນ ຈະກາຍມາເປັນພະລັງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນໃນການນຳເອົາທະນາຄານບູຢອງລາວ ຈຳກັດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກ້າວຫນ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ພ້ອມກັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນນາມຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານ ກໍຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນແດ່ ລູກຄ້າທັງຫລາຍ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ທ່ານຜູ້ນຳພັກ ລັດ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ປາຖະຫນາສິ່ງໃດກໍຂໍໃຫ້ໄດ້ດັ່ງຄຳມັກຄຳປາຖະຫນາ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫນ້າທີ່ການງານທຸກປະການ.

situs togel terpercaya bandar togel terpercaya agen togel terpercaya 10 situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel bet 100 perak terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terbesar bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bo togel 10 situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs bo bandar togel terpecaya 2023 situs toto terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya 10 situs togel terpercaya situs judi togel terpercaya agen togel terpercaya agen bo togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 2023 bandar togel terpercaya 2023 situs bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel toto terbaik situs togel terbesar bo togel terpercaya bo togel terpercaya bet 100 perak bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 2023 situs togel terpercaya bet 100 perakagen togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya agen togel terpercaya 2032 Bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bet 100 perak bandar togel prize 123 terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terpercaya bo togel terpercaya situs togel terbesar situs togel terpercaya bo togel agen togel terpercaya hadiah 4d 10 juta terbaru bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya terbesar di asia situs togel terbesar situs togel terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terbaik dan terpercaya situs judi togel togel terpercaya dan resmi 10 situs bo toto terbesar dan terpercaya bandar togel terpercaya dan resmi slot 4d luar negeri 10 Situs Judi Togel Online Resmi & Terpercaya di Asia 2023 Daftar Bandar Judi Togel Terpercaya di Asia 2023 Bandar Togel Online 4D Terpercaya Dan Terbesar Di Indonesia Daftar Situs Togel Resmi Dan Terpercaya EDMTOGEL Hadiah Terbesar Di Asia bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs ogel terpercaya Situs Bandar Judi Togel Terpercaya di Asia 2023 | Pubtogel Bandar Judi Togel Prize 123 Terpercaya di Asia 2023 Daftar Agen Judi Togel Online24jam Hadiah 4D 10 Juta Terpercaya Tahun 2023 10 situs togel terpercaya bandar togel situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta Situs Bandar Judi Togel Terpercaya di Asia 2022-2023 | Pubtogel Situs Judi Bandar Togel Terpercaya 4D 10 Juta Pubtogel Bandar Togel Resmi Dan Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta Terbesar Di Indonesia 2023 bandar togel terpercaya slot4d slot luar negeri maxwin situs togel terpercaya bandar judi togel terpercaya bet 100 perak agen togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya slot gacor 4d bo togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta bandar togel terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel bandar togel terpercaya situs togel toto situs togel terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bo togel terpercaya situs togel terpercaya 5 bandar toto terpercaya bandar togel terpercaya Bandar Togel Terpercaya Dan Resmi 2022 Bandar judi togel terpercaya situs togel Bandar judi Togel Terpercaya 4D 10 Situs judi Togel Terpercaya Hadiah Terbesar bo bandar judi togel 2022-2023 Bandar judi togel terpercaya 4D 10 Juta situs bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya via dana bandar togel resmi terpercaya Situs Judi Togel Online Terpercaya 2022 bandar Togel terpercaya di asia bandar togel terpercaya bandar togel resmi dan terbesar bandar judi togel prize 123 terpercaya bandar togel terpercaya di asia Link bandar togel terpercaya situs toto agen situs togel online terpercaya situs togel terpercaya situs togel agen situs judi togel terpercaya agen situs togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya bo togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bo togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya bandar togel terpercaya slot gacor 4d agen togel terpercaya bandar togel terpercaya bo togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya agen togel terpercaya bo togel 4d bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya slot gacor bandar togel terpercaya situs togel terpercaya slot gacor slot dana 10 situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot online bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya slot online slot gacor 10 situs togel terpercaya bandar togel situs togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot gacor bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot online situs togel resmi toto situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel slot deposit dana polisi togel situs togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya slot deposit dana situs togel situs togel terpercaya slot deposit dana situs togel terpercaya situs slot gacor situs togel terpercaya situs judi bola Daftar 10 Nama Situs Togel Terpercaya Dengan Bandar Togel Resmi Terbaik Di Indonesia situs togel terpercaya slot deposit dana situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot deposit pulsa situs judi bola slot deposit pulsa slot deposit dana situs togel terpercaya slot deposit dana situs judi bola situs togel terpercaya situs judi bola slot deposit dana slot deposit pulsa situs togel terpercaya slot deposit pulsa dana slot 4d Situs togel terpercaya slot online gacor Bandar Togel Terpercaya slot gacor slot deposit dana polisi togel Polisi togel Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya slot deposit dana 10rb Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya slot gacor bandar togel situs slot depo 10k situs slot depo 10k Slot Online Depo 10k slot demo Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Slot Deposit Dana Slot Gacor slot demo slot deposit dana Bandar Togel Terpercaya slot gacor Slot Deposit Pulsa Daftar Slot Gacor Bandar Togel Terpercaya Slot Dana 10k slot deposit pulsa tanpa potongan slot gacor Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Hadiah 4d 10 juta Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya live draw toto macau live draw cambodia live draw china live draw hk live draw sgp live draw sdy live draw taiwan 10 situs togel terpercaya Bandar Togel Terpercaya slot deposit dana bandar togel slot gacor Slot Online Pulsa Slot Online Gacor Bandar Togel Terpercaya slot depo 10k Slot Deposit Pulsa Daftar Slot Deposit Dana Bandar Togel Hadiah 4d 10 juta Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa slot deposit pulsa Live Result SDY Live Result SGP Live Result HK Situs Togel Terpercaya bandar togel terpercaya Daftar Slot Dana Bandar Togel Terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Live Draw SGP Tercepat Hari Ini Live Draw SDY Tercepat Hari Ini Live Draw HK Tercepat Hari Ini Situs Togel Terpercaya Slot Terpercaya Bandar Togel Online Terpercaya Indonesia Daftar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Daftar Slot Situs Togel Terpercaya Slot Pulsa Daftar Bandar Togel Terpercaya Slot Dana Via Dana Slot Gacor Slot Demo Pragmatic slot online Slot Via Dana Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya slot deposit pulsa Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Dana RTP Slot Live Slot Deposit Pulsa Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Bonus Cashback Terbesar Bandar Togel Terperaya Slot Deposit Pulsa Live Draw Tercepat Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Bocoran Slot Gacor Hari Ini Slot Demo Data HK, Hongkong Pools Bandar Togel Terpercaya Slot Online Demo slot gacor Daftar Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Situs BO Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Prediksi HK Live Draw HK Situs Slot Online ESMI SLOT Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Slot Deposit Dana slot gacor 5 Bandar Togel Terpercaya Situs Slot Online Deposit Pulsa Agen Togel Terpercaya Bonus besar 2022 Slot Gacor Depo 10rb Terbaik IRAMA SLOT Daftar Bandar Togel 2022 Terbaik Terpercaya Hongkong slot deposit pulsa Prediksi Togel Prediksi Togel Hongkong Prediksi Togel Sydney Prediksi Togel Singapore Angka Keramat Prediksi HK Prediksi SGP Prediksi SDY Prediksi HK SGP SDY Prediksi Togel HK SGP SDY Ratu Prediksi Master prediksi slot 4d Bandar Togel Terpercaya Tiraijd Data Sdy prediksi HK Daftar Slot Live Draw HK Prediksi HK Prediksi SGP Prediksi SDY Bandar Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Daftar Bandar Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terbaik Live Draw Cambodia Live Draw HK Live Draw SGP Live Draw SDY Live Draw HK Live Draw SGP Live Draw SDY Live Draw Taiwan Live Draw Toto Macau Live Draw Toto Macau Data SGP Live Draw Cambodia Data HK Live Draw China Live Draw Taiwan Live Draw SGP Paito SGP Paito HK Paito SDY Data SGP Live Draw HK Live Draw HK 6D Live Draw SGP Live Draw Singapore Live Draw Sydney Live Draw SDY Live Draw Cambodia Live Draw Taiwan Live Draw Toto Macau Paito SGP Bandar Togel Slot Online Togel Online Slot Deposit Pulsa situs togel terpercaya slot 4d slot luar negeri Prediksi HK Prediksi HK Prediksi Togel Live Draw HK Data SDY Situs Togel Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Data HK Live Draw SDY Live Draw Sydney Live Draw Cambodia Live Draw Cambodia Live Draw SGP Live Draw SGP Live Draw Taiwan Live Draw Taiwan Live Draw China Live Draw China Live Draw China Live Draw China Hasil Slot Gacor Data SDY Data SGP Slot Pulsa Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Dana Prediksi HK Slot Deposit Dana Slot Deposit Dana Slot Deposit Pulsa Slot Deposit Dana Slot Gacor Dana slot luar negeri slot 4d slot luar negeri slot4d gacor slot4d slot luar negeri maxwin slot 4d gacor slot luar gacor Live Draw Cambodia Prediksi Suhu Togel Polisi Togel Live Draw Hk Live Draw Hk Bandar Togel Terpercaya Dan Terbaik