Current Account

ກະແສລາຍວັນ

ຫາກທຸລະກິດຂອງທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເງິນໝູນວຽນໃນທຸລະກິດ ໂດຍໃຊ້ແຊັກໃນການຝາກ-ຖອນ. ບັນຊີເງິນຝາກປະເພດນີ້ເໝາະ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດແລະບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແຊັກ. ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານ.

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ເປັນບັນຊີເພື່ອໃຊ້ໃນການໝູນວຽນເພື່ອປະກອບທຸລະກິດ.
 • ໃຊ້ແຊັກໃນການເບີກຈ່າຍແລະຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ/ການບໍລິການ.
 • ສາມາດຝາກ-ຖອນຕ່າງສາຂາແລະທຸກວັນລັດຖະການ.
 • ສາມາດໂອນເງິນພາຍໃນ.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 • ທະນາຄານບໍ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍ. ( ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ).

ວົງເງິນເລີ່ມຕົ້ນ

 • ກໍານົດເງິນຝາກຄັ້ງທໍາອິດຂັ້ນຕໍ່າ:
  • ສະກຸນເງິນກີບ: 100.000ກີບ.
  • ສະກຸນເງິນບາດ: 2.000ບາດ.
  • ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ: 50ໂດລາ.

ເງື່ອນໄຂການຝາກ ແລະຄ່າທໍານຽມ

 • ເງື່ອນໄຂນອກເນື່ອງຈາກນີ້ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຈຸດບໍລິການເພີ່ມຕື່ມ

ເອກະສານໃນການເປີດບັນຊີ

 • 5.1 ສໍາລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ:
  • ບັດປະຈໍາຕົວ.
  • ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ.
 • 5.2 ນິຕິບຸກຄົນ:
  • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີ.
  • ໃບທະບຽນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.
  • ໃບເສຍພາສີອາກອນ.
  • ບັດປະຈໍາຕົວຜູ້ເປີດບັນຊີ.
  • ແບບຢ່າງລາຍເຊັນເຈົ້າຂອງບັນຊີ.
 • 5.3 ສໍາລັບບໍລິສັດ:
  • ມີໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີຈາກບໍລິສັດ.
  • ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ.
  • ໃບທະບຽນວິສະຫະກິດ.
  • ໃບເສຍອາກອນ.
  • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ.
  • ລູກຄ້າຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງໃສ່ແບບຟອມເປີດບັນຊີໃໝ່ຂອງທະນາຄານໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະຄົບຖ້ວນ.
 • 5.4 ສໍາລັບກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງຕ້ອງປະກອບເອກະສານດັ່ງນີ້:
  • ມີໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີຈາກບໍລິສັດ, ກົມກອງ, ກະຊວງ.
  • ລູກຄ້າຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງໃສ່ແບບຟອມເປີດບັນຊີໃໝ່ຂອງທະນາຄານໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະຄົບຖ້ວນ.

ປິດບັນຊີກະແສລາຍວັນ

 • ມີໃບສະເໜີຂໍປິດບັນຊີຈາກບໍລິສັດ, ກົມກອງ, ກະຊວງ.
 • ລູກຄ້າຈໍາຕ້ອງສົ່ງປຶ້ມແຊັກຄືນໃຫ້ທະນາຄານ.