Fees for domestic service

ຄ່າທໍານຽມບໍລິການພາຍໃນປະເທດ

  1. ການບໍລິການຮັບຝາກ, ຖອນເງິນ ແລະອື່ນໆ »

ຝາກກະແສລາຍວັນ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10.000 2 50
– ຄ່າປົກປັກຮັກສາບັນຊີປະຈໍາປີ 35.000 5 200
– ຄ່າປິດບັນຊີກ່ອນ 03 ເດືອນ 30.000 4 140
– ຄ່າປິດບັນຊີ (ກໍລະນີເງິນຝາກເກີນ 03 ເດືອນ) ບໍ່ເກັບ
– ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ບຢບ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10.000 2 50

ບັນຊີຝາກປະຢັດ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10.000 2 50
– ຄ່າປິດບັນຊີກອ່ນ 3 ເດືອນ 30.000 4 140
– ຄ່າປິດບັນຊີຫຼັງ 3 ເດືອນ ບໍ່ເກັບ
– ອອກປຶ້ມໃໝ່ ກໍລິນີເສຍຫາຍ/ຂາດ/ເປື້ອນ 20.000 3 100
– ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ທບຢລ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10.000 2 50

ບັນຊີຝາກປະຈໍາ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10.000 2 50
– ປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສັນຍາ 20,000 2 50
– ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 1ປີ, 2ປີ, 3ປີ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແລ້ວເປັນ ລາຍເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ 1ປີ ປັບໃໝ 1% ຂອງດອກເບັ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ
ຕ່ຳສຸດ 100.000ກີບ;13ໂດລາ;440ບາດ
– ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 3ປິ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ແລ້ວ ປັບໄໝ 2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປແລ້ວ
ຕໍ່າສຸດ 100.000ກີບ;13ໂດລາ;440ບາດ
– ລູກຄ້າຂໍຖອນເງິນຢູ່ ທບລ ດ້ວຍກັນ (ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10.000 2 50
  1. ບໍລິການຮັບເງິນສົດ »

ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນ ທບລ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ມອບເງິນສົດເຂົ້າພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍລິການຟຣີ
– ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີຕ່າງແຂວງ 10.000 2 50

ມອບເງິນສົດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນທີ່ຝາກຢູ່ ທບລ ຫລື ມອບເງິນສົດໄປເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງລູກຄ້າ ຢູ່ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນ ເພື່ອ ອອກແຊັກເງິນສົດ ຫລື NPS

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຕໍ່າກວ່າ 200 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 20.000 3 100
– ຈໍານວນ 200.000.0001 ກີບ – 500.000.000 ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30.000 4 140
– ຈໍານວນ 500.000.0001 ກີບ – 1.500.000.000 ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 50.000 7 220
– ຈໍານວນ 1.500.000.0001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ 100.000 13 440
  1. ເງິນໂອນພາຍໃນ »

3.1 ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
3.1.1 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນແຂວງ 10.000
3.1.2 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີຢູ່ຕ່າງແຂວງ 20.000

 

3.2 ເງິນໂອນຂາອອກ (ມອບເງິນສົດ ຫລື ໂອນອອກບັນຊີ)

3.2.1 ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ໂອນລອຍດ້ວຍມອບເງິນສົດ ເກັບ 0,05% ຕໍ່າສຸດ 15.000ກີບ 2ໂດລາ 70ບາດ
ສູງສຸດ 200.000ກີບ 25ໂດລາ 880ບາດ
– ໂອນລອຍດ້ວຍການໂອນຈາກບັນຊີຕົ້ນທາງເພື່ອຈ່າຍເງິນສົດ ປາຍທາງ 15.000 2 70
– ດັດແກ້ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທບລ 15.000 2 70

 

3.2.2 ໂອນບັນຊີລະຫວ່າງສາຂາ ຂອງ ທບລ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍ່ເກັບ
– ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກຕ່າງແຂວງ 10.000 2 50
  1. ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນເດືອນ ແລະ ສະໜອງລູກຄ້າ
    ລາຍຍ່ອຍ(ເປັນ List) »

4.1 ບໍລິການໂອນເງິນເດືອນ

ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
– ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານລັດ ບໍ່ເກັບ
– ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານ ບໍລິສັດ ແລະ ວິສະຫະກິດຕ່າງໆ ດ້ວຍລະບົບ 1.000ກີບ/ບຸກຄົນ

4.2 ໂອນເງິນສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ (ເປັນ List)

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 1.000/ບັນຊີ 0,2/ບັນຊີ 5/ບັນຊີ
– ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ຕ່າງແຂວງ 10.000/ບັນຊີ 2/ບັນຊີ 50/ບັນຊີ

4.3 ກໍລະນີລູກຄ້ານໍາແຊັກ ທ/ຄ ອື່ນມາໂອນເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ແລະ ເງິນເດືອນ

ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
– ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທບລ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 3.000ກີບ/ບັນຊີ, 0,5ໂດລາ/ບັນຊີ, 20ບາດ/ບັນຊີ
– ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທບລ ຕ່າງແຂວງ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 10.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
– ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
  1. ການບໍລິການອື່ນໆ »

5.1 ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນຫລັງ (ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບ ທບລ ຫລື ຕິດພັນກັບກວດກາພັກລັດ ຫລື ລັດຖະບານ)

ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
– 1 ປີລົງມາ 20.000ກີບ/ລາຍການ, ສູງສຸດ 100.000ກີບ
– 1 ປີ ຫາ 3 ປີ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ ເກັບ 100.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 20.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 2.500.000 ກີບ
– 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ ເກັບ 300.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 30.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 4.000.000 ກີບ
– 5 ປີ ຂຶ້ນເມື່ອ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ ເກັບ 500.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 40.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 8.000.000 ກີບ

5.2 ພິມລາຍງານບັນຊີສໍາລອງ Statement

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຂໍບັນຊີສຳຮອງທີ່ພິມອອກລາຍເດືອນ ກຳນົດເວລາລູກຄ້າມາເອົາແມ່ນບໍ່ກາຍ 15 ວັນຂອງເດືອນຖັດໄປ ບໍ່ເກັບ ບໍ່ເກັບ ບໍ່ເກັບ
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງເກີນ 1ຄັ້ງ/ເດືອນ ນັບທັງສົ່ງ Email 10.000 2 50
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 1ປີ-2ປີ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 20 ໃບ )
+ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ
50.000 7 220
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 2ປີ-5ປີ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 30 ໃບ )
+ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ
100.000 13 440
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 5ປີ ຂຶ້ນໄປ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 50 ໃບ )
+ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ
300.000 37 1.300
5.3 ອອກໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 50.000 6 200

5.4 ຄ່າບໍລິການແຊັກພາຍໃນ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກ
+ ຖ້າລູກຄ່າເປີດບັນຊີໃຫມ່ອອກປຶ້ມແຊັກໃຫ້ພາຍໃນມື້/ຫົວ
+ ຖ້າລູກຄ້າມີບັນຊີແລ້ວອອກປຶ້ມແຊັກໃຫ້ຫົວໃຫມ່/ຫົວ
50.000
50.000
6
6
200
200
– ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກດ່ວນ(ຮັບພາຍໃນມື້) ເກັບເພີ່ມ 15.000 2 70
– ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກຕ່າງສາຂາ ເກັບເພີ່ມ 10.000 2 50
– ໃບຂໍຖອນເງິນສົດ, ມອບເງິນສົດ, ໃບໂອນເງິນ/ຫົວ 20.000 3 100
– ອອກແຊັກໃບໃໝ່(ແທນໃບເກົ່າ) 20.000 3 100
5.5 ແຊັກສົ່ງຮຽກເກັບເງິນບໍ່ໄດ້(ບໍ່ມີເງິນພຽງພໍໃນບັນຊີ)/1 ໃບ 20.000 3 100
5.6 ອອກໃບຢັ້ງຢຶນການປະຕິເສດການຈ່າຍເງິນຕາມແຊັກ/ 1ໃບ 20.000 3 100
5.7 ຄ່າ ບຼອກແຊັກ( Block Cheque)/1 ໃບ 10.000 2 50
5.8 ຄ່າ ບຼອກບັນຊີ / ບັນຊີ 10.000 2 50
5.9 ຄ່າບໍລິການ ຢັ້ງຢຶືນການກວດສອບພາຍໃນ 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ລາຍການ
5.10 ກວດສອບຕ່າງປະເທດ (100.000 ກີບ; 13ໂດລາ; 440ບາດ) ຕໍ່ຄັ້ງ/ລາຍການ
bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs toto slot deposit dana slot demo slot gacor slot4d slot luar negeri