Fees for domestic service

ຄ່າທໍານຽມບໍລິການພາຍໃນປະເທດ

  1. ການບໍລິການຮັບຝາກ, ຖອນເງິນ ແລະອື່ນໆ »

ຝາກກະແສລາຍວັນ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10.000 2 50
– ຄ່າປົກປັກຮັກສາບັນຊີປະຈໍາປີ 35.000 5 200
– ຄ່າປິດບັນຊີກ່ອນ 03 ເດືອນ 30.000 4 140
– ຄ່າປິດບັນຊີ (ກໍລະນີເງິນຝາກເກີນ 03 ເດືອນ) ບໍ່ເກັບ
– ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ບຢບ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10.000 2 50

ບັນຊີຝາກປະຢັດ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10.000 2 50
– ຄ່າປິດບັນຊີກອ່ນ 3 ເດືອນ 30.000 4 140
– ຄ່າປິດບັນຊີຫຼັງ 3 ເດືອນ ບໍ່ເກັບ
– ອອກປຶ້ມໃໝ່ ກໍລິນີເສຍຫາຍ/ຂາດ/ເປື້ອນ 20.000 3 100
– ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ທບຢລ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10.000 2 50

ບັນຊີຝາກປະຈໍາ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ 10.000 2 50
– ປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສັນຍາ 20,000 2 50
– ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 1ປີ, 2ປີ, 3ປີ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແລ້ວເປັນ ລາຍເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ 1ປີ ປັບໃໝ 1% ຂອງດອກເບັ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ
ຕ່ຳສຸດ 100.000ກີບ;13ໂດລາ;440ບາດ
– ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 3ປິ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ແລ້ວ ປັບໄໝ 2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປແລ້ວ
ຕໍ່າສຸດ 100.000ກີບ;13ໂດລາ;440ບາດ
– ລູກຄ້າຂໍຖອນເງິນຢູ່ ທບລ ດ້ວຍກັນ (ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) 10.000 2 50
  1. ບໍລິການຮັບເງິນສົດ »

ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນ ທບລ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ມອບເງິນສົດເຂົ້າພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍລິການຟຣີ
– ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີຕ່າງແຂວງ 10.000 2 50

ມອບເງິນສົດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນທີ່ຝາກຢູ່ ທບລ ຫລື ມອບເງິນສົດໄປເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງລູກຄ້າ ຢູ່ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນ ເພື່ອ ອອກແຊັກເງິນສົດ ຫລື NPS

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຕໍ່າກວ່າ 200 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 20.000 3 100
– ຈໍານວນ 200.000.0001 ກີບ – 500.000.000 ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 30.000 4 140
– ຈໍານວນ 500.000.0001 ກີບ – 1.500.000.000 ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ 50.000 7 220
– ຈໍານວນ 1.500.000.0001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ 100.000 13 440
  1. ເງິນໂອນພາຍໃນ »

3.1 ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
3.1.1 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນແຂວງ 10.000
3.1.2 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີຢູ່ຕ່າງແຂວງ 20.000

 

3.2 ເງິນໂອນຂາອອກ (ມອບເງິນສົດ ຫລື ໂອນອອກບັນຊີ)

3.2.1 ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ໂອນລອຍດ້ວຍມອບເງິນສົດ ເກັບ 0,05% ຕໍ່າສຸດ 15.000ກີບ 2ໂດລາ 70ບາດ
ສູງສຸດ 200.000ກີບ 25ໂດລາ 880ບາດ
– ໂອນລອຍດ້ວຍການໂອນຈາກບັນຊີຕົ້ນທາງເພື່ອຈ່າຍເງິນສົດ ປາຍທາງ 15.000 2 70
– ດັດແກ້ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທບລ 15.000 2 70

 

3.2.2 ໂອນບັນຊີລະຫວ່າງສາຂາ ຂອງ ທບລ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍ່ເກັບ
– ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກຕ່າງແຂວງ 10.000 2 50
  1. ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນເດືອນ ແລະ ສະໜອງລູກຄ້າ
    ລາຍຍ່ອຍ(ເປັນ List) »

4.1 ບໍລິການໂອນເງິນເດືອນ

ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
– ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານລັດ ບໍ່ເກັບ
– ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານ ບໍລິສັດ ແລະ ວິສະຫະກິດຕ່າງໆ ດ້ວຍລະບົບ 1.000ກີບ/ບຸກຄົນ

4.2 ໂອນເງິນສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ (ເປັນ List)

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 1.000/ບັນຊີ 0,2/ບັນຊີ 5/ບັນຊີ
– ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ຕ່າງແຂວງ 10.000/ບັນຊີ 2/ບັນຊີ 50/ບັນຊີ

4.3 ກໍລະນີລູກຄ້ານໍາແຊັກ ທ/ຄ ອື່ນມາໂອນເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ແລະ ເງິນເດືອນ

ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
– ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທບລ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 3.000ກີບ/ບັນຊີ, 0,5ໂດລາ/ບັນຊີ, 20ບາດ/ບັນຊີ
– ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທບລ ຕ່າງແຂວງ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 10.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
– ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ
  1. ການບໍລິການອື່ນໆ »

5.1 ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນຫລັງ (ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບ ທບລ ຫລື ຕິດພັນກັບກວດກາພັກລັດ ຫລື ລັດຖະບານ)

ເນື້ອໃນ ຄ່າທຳນຽມ
– 1 ປີລົງມາ 20.000ກີບ/ລາຍການ, ສູງສຸດ 100.000ກີບ
– 1 ປີ ຫາ 3 ປີ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ ເກັບ 100.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 20.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 2.500.000 ກີບ
– 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ ເກັບ 300.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 30.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 4.000.000 ກີບ
– 5 ປີ ຂຶ້ນເມື່ອ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ ເກັບ 500.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 40.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 8.000.000 ກີບ

5.2 ພິມລາຍງານບັນຊີສໍາລອງ Statement

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຂໍບັນຊີສຳຮອງທີ່ພິມອອກລາຍເດືອນ ກຳນົດເວລາລູກຄ້າມາເອົາແມ່ນບໍ່ກາຍ 15 ວັນຂອງເດືອນຖັດໄປ ບໍ່ເກັບ ບໍ່ເກັບ ບໍ່ເກັບ
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງເກີນ 1ຄັ້ງ/ເດືອນ ນັບທັງສົ່ງ Email 10.000 2 50
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 1ປີ-2ປີ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 20 ໃບ )
+ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ
50.000 7 220
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 2ປີ-5ປີ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 30 ໃບ )
+ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ
100.000 13 440
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 5ປີ ຂຶ້ນໄປ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 50 ໃບ )
+ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ
300.000 37 1.300
5.3 ອອກໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ 50.000 6 200

5.4 ຄ່າບໍລິການແຊັກພາຍໃນ

ເນື້ອໃນ ກີບ ໂດລາ ບາດ
– ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກ
+ ຖ້າລູກຄ່າເປີດບັນຊີໃຫມ່ອອກປຶ້ມແຊັກໃຫ້ພາຍໃນມື້/ຫົວ
+ ຖ້າລູກຄ້າມີບັນຊີແລ້ວອອກປຶ້ມແຊັກໃຫ້ຫົວໃຫມ່/ຫົວ
50.000
50.000
6
6
200
200
– ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກດ່ວນ(ຮັບພາຍໃນມື້) ເກັບເພີ່ມ 15.000 2 70
– ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກຕ່າງສາຂາ ເກັບເພີ່ມ 10.000 2 50
– ໃບຂໍຖອນເງິນສົດ, ມອບເງິນສົດ, ໃບໂອນເງິນ/ຫົວ 20.000 3 100
– ອອກແຊັກໃບໃໝ່(ແທນໃບເກົ່າ) 20.000 3 100
5.5 ແຊັກສົ່ງຮຽກເກັບເງິນບໍ່ໄດ້(ບໍ່ມີເງິນພຽງພໍໃນບັນຊີ)/1 ໃບ 20.000 3 100
5.6 ອອກໃບຢັ້ງຢຶນການປະຕິເສດການຈ່າຍເງິນຕາມແຊັກ/ 1ໃບ 20.000 3 100
5.7 ຄ່າ ບຼອກແຊັກ( Block Cheque)/1 ໃບ 10.000 2 50
5.8 ຄ່າ ບຼອກບັນຊີ / ບັນຊີ 10.000 2 50
5.9 ຄ່າບໍລິການ ຢັ້ງຢຶືນການກວດສອບພາຍໃນ 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ລາຍການ
5.10 ກວດສອບຕ່າງປະເທດ (100.000 ກີບ; 13ໂດລາ; 440ບາດ) ຕໍ່ຄັ້ງ/ລາຍການ
situs togel terpercaya bandar togel terpercaya agen togel terpercaya 10 situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel bet 100 perak terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terbesar bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bo togel 10 situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs bo bandar togel terpecaya 2023 situs toto terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya 10 situs togel terpercaya situs judi togel terpercaya agen togel terpercaya agen bo togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 2023 bandar togel terpercaya 2023 situs bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel toto terbaik situs togel terbesar bo togel terpercaya bo togel terpercaya bet 100 perak bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 2023 situs togel terpercaya bet 100 perakagen togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya agen togel terpercaya 2032 Bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bet 100 perak bandar togel prize 123 terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terpercaya bo togel terpercaya situs togel terbesar situs togel terpercaya bo togel agen togel terpercaya hadiah 4d 10 juta terbaru bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya terbesar di asia situs togel terbesar situs togel terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terbaik dan terpercaya situs judi togel togel terpercaya dan resmi 10 situs bo toto terbesar dan terpercaya bandar togel terpercaya dan resmi slot 4d luar negeri 10 Situs Judi Togel Online Resmi & Terpercaya di Asia 2023 Daftar Bandar Judi Togel Terpercaya di Asia 2023 Bandar Togel Online 4D Terpercaya Dan Terbesar Di Indonesia Daftar Situs Togel Resmi Dan Terpercaya EDMTOGEL Hadiah Terbesar Di Asia bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs ogel terpercaya Situs Bandar Judi Togel Terpercaya di Asia 2023 | Pubtogel Bandar Judi Togel Prize 123 Terpercaya di Asia 2023 Daftar Agen Judi Togel Online24jam Hadiah 4D 10 Juta Terpercaya Tahun 2023 10 situs togel terpercaya bandar togel situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta Situs Bandar Judi Togel Terpercaya di Asia 2022-2023 | Pubtogel Situs Judi Bandar Togel Terpercaya 4D 10 Juta Pubtogel Bandar Togel Resmi Dan Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta Terbesar Di Indonesia 2023 bandar togel terpercaya slot4d slot luar negeri maxwin situs togel terpercaya bandar judi togel terpercaya bet 100 perak agen togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya slot gacor 4d bo togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta bandar togel terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel bandar togel terpercaya situs togel toto situs togel terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bo togel terpercaya situs togel terpercaya 5 bandar toto terpercaya bandar togel terpercaya Bandar Togel Terpercaya Dan Resmi 2022 Bandar judi togel terpercaya situs togel Bandar judi Togel Terpercaya 4D 10 Situs judi Togel Terpercaya Hadiah Terbesar bo bandar judi togel 2022-2023 Bandar judi togel terpercaya 4D 10 Juta situs bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya via dana bandar togel resmi terpercaya Situs Judi Togel Online Terpercaya 2022 bandar Togel terpercaya di asia bandar togel terpercaya bandar togel resmi dan terbesar bandar judi togel prize 123 terpercaya bandar togel terpercaya di asia Link bandar togel terpercaya situs toto agen situs togel online terpercaya situs togel terpercaya situs togel agen situs judi togel terpercaya agen situs togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya bo togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bo togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya bandar togel terpercaya slot gacor 4d agen togel terpercaya bandar togel terpercaya bo togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya agen togel terpercaya bo togel 4d bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya slot gacor bandar togel terpercaya situs togel terpercaya slot gacor slot dana 10 situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot online bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya slot online slot gacor 10 situs togel terpercaya bandar togel situs togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot gacor bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot online situs togel resmi toto situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel slot deposit dana polisi togel situs togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya slot deposit dana situs togel situs togel terpercaya slot deposit dana situs togel terpercaya situs slot gacor situs togel terpercaya situs judi bola Daftar 10 Nama Situs Togel Terpercaya Dengan Bandar Togel Resmi Terbaik Di Indonesia situs togel terpercaya slot deposit dana situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot deposit pulsa situs judi bola slot deposit pulsa slot deposit dana situs togel terpercaya slot deposit dana situs judi bola situs togel terpercaya situs judi bola slot deposit dana slot deposit pulsa situs togel terpercaya slot deposit pulsa dana slot 4d Situs togel terpercaya slot online gacor Bandar Togel Terpercaya slot gacor slot deposit dana polisi togel Polisi togel Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya slot deposit dana 10rb Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya slot gacor bandar togel situs slot depo 10k situs slot depo 10k Slot Online Depo 10k slot demo Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Slot Deposit Dana Slot Gacor slot demo slot deposit dana Bandar Togel Terpercaya slot gacor Slot Deposit Pulsa Daftar Slot Gacor Bandar Togel Terpercaya Slot Dana 10k slot deposit pulsa tanpa potongan slot gacor Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Hadiah 4d 10 juta Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya live draw toto macau live draw cambodia live draw china live draw hk live draw sgp live draw sdy live draw taiwan 10 situs togel terpercaya Bandar Togel Terpercaya slot deposit dana bandar togel slot gacor Slot Online Pulsa Slot Online Gacor Bandar Togel Terpercaya slot depo 10k Slot Deposit Pulsa Daftar Slot Deposit Dana Bandar Togel Hadiah 4d 10 juta Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa slot deposit pulsa Live Result SDY Live Result SGP Live Result HK Situs Togel Terpercaya bandar togel terpercaya Daftar Slot Dana Bandar Togel Terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Live Draw SGP Tercepat Hari Ini Live Draw SDY Tercepat Hari Ini Live Draw HK Tercepat Hari Ini Situs Togel Terpercaya Slot Terpercaya Bandar Togel Online Terpercaya Indonesia Daftar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Daftar Slot Situs Togel Terpercaya Slot Pulsa Daftar Bandar Togel Terpercaya Slot Dana Via Dana Slot Gacor Slot Demo Pragmatic slot online Slot Via Dana Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya slot deposit pulsa Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Dana RTP Slot Live Slot Deposit Pulsa Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Bonus Cashback Terbesar Bandar Togel Terperaya Slot Deposit Pulsa Live Draw Tercepat Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Deposit Dana Bandar Togel Terpercaya Bocoran Slot Gacor Hari Ini Slot Demo Data HK, Hongkong Pools Bandar Togel Terpercaya Slot Online Demo slot gacor Daftar Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Situs BO Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Prediksi HK Live Draw HK Situs Slot Online ESMI SLOT Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Slot Deposit Dana slot gacor 5 Bandar Togel Terpercaya Situs Slot Online Deposit Pulsa Agen Togel Terpercaya Bonus besar 2022 Slot Gacor Depo 10rb Terbaik IRAMA SLOT Daftar Bandar Togel 2022 Terbaik Terpercaya Hongkong slot deposit pulsa Prediksi Togel Prediksi Togel Hongkong Prediksi Togel Sydney Prediksi Togel Singapore Angka Keramat Prediksi HK Prediksi SGP Prediksi SDY Prediksi HK SGP SDY Prediksi Togel HK SGP SDY Ratu Prediksi Master prediksi slot 4d Bandar Togel Terpercaya Tiraijd Data Sdy prediksi HK Daftar Slot Live Draw HK Prediksi HK Prediksi SGP Prediksi SDY Bandar Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Daftar Bandar Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terbaik Live Draw Cambodia Live Draw HK Live Draw SGP Live Draw SDY Live Draw HK Live Draw SGP Live Draw SDY Live Draw Taiwan Live Draw Toto Macau Live Draw Toto Macau Data SGP Live Draw Cambodia Data HK Live Draw China Live Draw Taiwan Live Draw SGP Paito SGP Paito HK Paito SDY Data SGP Live Draw HK Live Draw HK 6D Live Draw SGP Live Draw Singapore Live Draw Sydney Live Draw SDY Live Draw Cambodia Live Draw Taiwan Live Draw Toto Macau Paito SGP Bandar Togel Slot Online Togel Online Slot Deposit Pulsa situs togel terpercaya slot 4d slot luar negeri Prediksi HK Prediksi HK Prediksi Togel Live Draw HK Data SDY Situs Togel Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Data HK Live Draw SDY Live Draw Sydney Live Draw Cambodia Live Draw Cambodia Live Draw SGP Live Draw SGP Live Draw Taiwan Live Draw Taiwan Live Draw China Live Draw China Live Draw China Live Draw China Hasil Slot Gacor Data SDY Data SGP Slot Pulsa Bandar Togel Terpercaya Slot Deposit Dana Prediksi HK Slot Deposit Dana Slot Deposit Dana Slot Deposit Pulsa Slot Deposit Dana Slot Gacor Dana slot luar negeri slot 4d slot luar negeri slot4d gacor slot4d slot luar negeri maxwin slot 4d gacor slot luar gacor Live Draw Cambodia Prediksi Suhu Togel Polisi Togel Live Draw Hk Live Draw Hk Bandar Togel Terpercaya Dan Terbaik