ຜົນດໍາເນີນງານ ສສງ ມິດຕະພາບປີ 2020

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດມິດຕະພາບ (ສສງມ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະຫຼູບຜົນດໍາເນີນງານ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະແຜນການເຄື່ອນໄຫວປີ 2021 ແລະເລືອກຕັ້ງຄະນະສະພາບໍລິຫານ ຊຸດໃໝ່ໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2021

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.