Blog

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ

ໃນວນັ ທີ 23 ກນັ ຍາ 2022 ຜ່ ານມານ,ີໍ້ ບລສິ ດັ ຂມໍ້ ູນຂ່ າວສານສນິ ເຊ່ ອແຫ່ ງ ສປປ ລາວ, ໄດຈໍ້ ດັ ກອງປະຊຸມ ເຜຍີ ແຜ່ ວຽກງານຂມໍ້ ູນຂ່ າວສານສນິ ເຊ່ ອຂນໍ້ ... Read More

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ VII ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາຮ່ວມກັບສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເຊິ່ງເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນ. ໄພ ທູນ ກິ່ງແກ້ວ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທຫລ, ປະທານກວດກາສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທຫລ ແລະ ໃຫ້ກຽດບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ ນ. ພູຄໍາ ຄັດສະຫວ່າງ ຫົວໜ້າກົມກວດ ... Read More

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທຫລ ມອບເງິນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ

ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2022 ນີ້, ທີ່ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຕາງໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ. ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານງານແມ່ຍິງຮາກຖານ ທຫລ ໄດ້ໄປມອບວັດຖຸປັດໃຈເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນແຂວງຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລວມຈຳນວນເງິນມູນ   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More

ກອງປະຊຸມການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022, ເວລາ 09:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 8 ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດກອງປະຊຸມການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (Mutual Evaluation “ME”) ຊື່ງເປັນການມາກວດກາຕົວຈິງ (On-Site Visit) ແລະ ເປັນຄັ້ງທີ II ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍກຸ່ມອາຊີປາຟີຊີກ ເພື່ອຕ້ ... Read More