ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດໄຊສົມບູນ

ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2020; ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແຜນນະໂຍບາຍການພັດທະນາແຂວງໄຊສົມບູນທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.