ທຄຕລ ຈັບມື ສກຈບ ວັນດາລາ ໃນການບໍລິການຊຳລະສະສາງ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ) ວັນດາລາ ກ່ຽວກັບການບໍລິການຊຳລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.