ທຫລ ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຮ່ວມກັບ ກຸ່ມທະນາຄານໄທທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2020…

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.