ແຫຼ່ງທຶນມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ພາກ SME

ທ່ານ ຄໍາແກ້ວ ວິສີສົມບັດ ວ່າການຫົວໜ້າກົມບໍລິການທະນາຄານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ສະເໜີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທະນາຄານ ແລະ ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)…

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

News

Comments are disabled.