!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=643>Day: 27 August 2020

ແຫຼ່ງທຶນມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ພາກ SME

ທ່ານ ຄໍາແກ້ວ ວິສີສົມບັດ ວ່າການຫົວໜ້າກົມບໍລິການທະນາຄານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ສະເໜີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທະນາຄານ ແລະ ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)… ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More