!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=643>Day: 12 November 2020

ປະກາດສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍພັກ ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ

ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ປະກາດການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍພັກບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທ້ອນເງິນອາຊຽນ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2020, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທ້ອນເງິນອາຊຽນ (ASEAN SAVING DAY) ຂຶ້ນທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັັັບລາວ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More