Sayalath SOUVANNACHACK

ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີ ການເງິນ ແລະ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ+3 ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ASEAN+3 Finance and Central Bank

ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ+3 ຜ່ານລະບົບທາງໄກ ( ASEAN )   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More