ເດືອນມີນາ 29, 2022

ສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ການກະກຽມແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານສະພາບຄ່ອງ”

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022 ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດສຳມະນາ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ໃນຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ (Liquidity Risk)” ແລະ “ການກະກຽມແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຮອງຮັບຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານສະພາບຄ່ອງ (Capital Planning and   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More